വഴിപാടുകള്‍ (Offerings)

01-Apr-2020 മുതലുള്ള വഴിപാട് വിവരം
Sl Name (in Malayalam) Name (in English) Price
പുഷ്പാഞ്ജലി Pushpanjali 10
മുട്ടറക്കല്‍ Muttarakkal 10
മലര്‍നിവേദ്യം Malar Nivedyam 10
തകിട്പൂജ Thakit Pooja 10
മാലപൂജ Maala Pooja 10
പട്ടുചാര്‍ത്തല്‍ Pattucharthal 10
നെയ്‌വിളക്ക് Neyvilakku 10
കെട്ടുനിറ Kettu Nira 10
വിളക്ക് മാല Vilakku Maala 10
എള്ള്തിരി Elluthiri 10
പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി Purusha Sooktham Pushpanjali 20
ഭാഗ്യസൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി Bhagya Sooktham Pushpanjali 20
ആയുര്‍സൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി Ayur Sooktham Pushpanjali 20
വിദ്യാമന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി Vidya Manthram Pushpanjali 20
സാരസ്വതസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി Saraswatha Sooktham Pushpanjali 20
ഐക്യമത്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി Aikyamathya Sooktham Pushpanjali 20
വിഷ്ണുസഹസ്രനാമപുഷ്പാഞ്ജലി Vishnu Sahasranamam Pushpanjali 20
സന്താനഗോപാലപുഷ്പാഞ്ജലി Santhanagopalam Pushpanjali 20
സ്വയംവരമന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി Swayamvara Manthram Pushpanjali 20
മഹാസുദര്‍ശനമന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി Maha Sudarsana Manthram Pushpanjali 20
വെള്ളനിവേദ്യം Vella Nivedyam 20
തൃമധുരം Thrimadhuram 20
ഗണപതിഹോമം Ganapathi Homam 50
വാഹന പൂജ Vaahana Pooja 50
ശര്‍ക്കരപായസം Sarkarapayasam 50
പാല്‍ പായസം Palpayasam 60
പാലും പൊടിയും Palum Podiyum 60
നിരാഞ്ജനം Niranjanam 60
കഠിനപായസം Katina Payasam 80
ചോറൂണ്‍ Choroon 100
തുലാഭാരം Thulabharam 100
ദിവസപൂജ Divasa Pooja 120
വിവാഹം Vivaham 250
ചന്ദനം ചാര്‍ത്തല്‍. Chandanam Charthal 300
നിറമാല Niramaala 300
അയ്യപ്പന് ചുറ്റുവിളക്ക് Ayyappanu Chuttuvilakku 600
ഭഗവതിക്ക് ചുറ്റുവിളക്ക് Bhagavatik Chuttuvilakku 600
സുദര്‍ശനയന്ത്രസ്ഥാപനം Sudarsana Yanthra Sthapanam 600
നാഗപൂജ Nagapooja 600
ഭഗവതിസേവ Bhagavathi Seva 600
ലക്ഷ്മിനാരായണപൂജ Lakshmi Narayana Pooja 600
സുദര്‍ശനപൂജ Sudarsana Pooja 600
തിരുവോണപൂജ Thiruvona Pooja 600
സുദര്‍ശനയന്ത്രധാരണം Sudarsana Yanthra Dharanam 700
സന്താന ഗോപാല യന്ത്രം Santhana Gopala Yanthram 700
സ്വയംവര യന്ത്രം Swayamvara Yanthram 700
ചുറ്റുവിളക്ക് Chuttuvilakku 1500
ഭൂവനേശ്വരിപൂജ Bhuvaneswari Pooja 3000
ധന്വന്തരി ഹോമം Dhanvanthari Homam 3500
സുദര്‍ശനഹോമം Sudarsana Homam 3500
മഹാസുദര്‍ശനഹോമം Maha Sudarsana Homam 4500
ഉദയാസ്തമനപൂജ Udayasthamanapooja 25000

ക്ഷേത്രം പ്രവര്‍ത്തന സമയം

  • രാവിലെ 6.00 മണി മുതല്‍ 10.00 മണി വരെ (ഞായര്‍ : 10.30 മണി വരെ)
  • വൈകുന്നേരം 5.30 മുതല്‍ 7.00 മണി വരെ

വഴിപാടുകള്‍ക്ക് പണം അയക്കേണ്ട വിലാസം